Opieka pielęgniarska

Dom Seniora SilesiaMED

Usługi w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej SilesiaMED świadczy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej takiej pomocy. Opieką mogą zostać objęte osoby obłożnie i przewlekle chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku, które wymagają fachowej opieki pielęgniarskiej. Z reguły, ze względu na ciężki stan zdrowia chorych, domowe wizyty pielęgniarek muszą być systematyczne i częste. Przygotowujemy także Rodzinę do sprawowania nad chorym opieki w domu. Przyuczamy bliskich do wykonywania przy chorym codziennych czynności, takich jak podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, karmienie, zmiana opatrunków, profilaktyka przeciwodleżynowa itp., w zależności od indywidualnych potrzeb chorego.


Świadczenia pielęgniarskie dla obłożnie chorych w warunkach domowych

Cele opieki długoterminowej

Celem pielęgniarki opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie Pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych,
 • przygotowanie chorego (i jego Rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz członków jego Rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacji Pacjenta w domu.


Warunki objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową

Opieką w domu mogą być objęci Pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub choroby, którzy:

 • uzyskali według zmodyfikowanej skali Barthel od 0 do 40 punktów,
 • nie pozostają objęci opieką przez hospicjum domowe,
 • nie pozostają objęci opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 • nie pozostają objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych ,dzieci i młodzieży wentylowanej mechanicznie,
 • nie pozostają w ostrej fazie choroby psychicznej.

  Korzystanie ze świadczeń

  Korzystanie ze świadczeń jest bezpłatne
  (refundowane przez NFZ).

  Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu Pacjenta w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 20:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

  Minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego Pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.