Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS i przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniom społecznym  i nie mogą podjąć pracy ze względu na konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny.

Za innego członka rodziny w świetle prawa uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Możliwość wystąpienie o przyznanie zasiłku opiekuńczego dotyczy osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym, a więc przede wszystkim:

Kiedy nie możesz liczyć na zasiłek:

• za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
• w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
• w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Kwota zasiłku opiekuńczego:

Zasiłek opiekuńczy można otrzymywać przez określoną ilość dni w roku. W przypadku opieki nad dzieckiem do 14. roku życia jest to aż 60 dni, czyli pełne dwa miesiące. Niestety w przypadku opieki nad członkiem rodziny, opiekun może liczyć na zasiłek jedynie przez 14 dni, czyli dwa tygodnie.

Zasiłek opiekuńczy, w ujęciu miesięcznym, stanowi 80 procent podstawy wymiaru pensji. Podstawa, to w przypadku osób będących pracownikami, przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych. Zasiłek wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy.